VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

1.1 Všeobecné obchodné podmienky zapožičania masiek, kostýmov a doplnkov (ďalej len ,,predmety“) medzi:

 

Prenajímateľom                                         a                                             Nájomcom

 

Juraj Petráň / Antónia Petráňová

 

Sládkovičova 2211/31,                                                                              náš zákazník

 

900 42 Miloslavov-Alžbetin dvor

 

 

 

 

2. UZATVORENIE DOHODY O VÝPOŽIČKE

 

2.1 Dohoda sa uzatvára medzi zmluvnými stranami vo forme predtlačeného formulára     prenajímateľa.

 

 

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA

 

3.1 Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi rezervované predmety na dočasné užívanie v riadnom stave a v dohodnutom čase. Ak prenajímateľ nie je schopný toto splniť, poskytuje nájomcovi iný nerezervovaný kostým v 50% zľave.

 

 

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJOMCU

 

4.1 Nájomca je povinný zaobchádzať s predmetmi tak, aby nedošlo ku škode na vybavení a k jeho nadmernému opotrebovaniu.

 

4.2 Za poškodenie predmetov nesie zodpovednosť sám nájomca.

 

4.3 Právo užívať predmety zaniká v deň, kedy sa strany dohodli na vrátení predmetu. Nájomca je povinný vrátiť predmety na miesto, kde ich prevzal.

 

4.4 Pripadne poškodenie na predmetoch vzniknuté z nedbanlivosti či nesprávnym používaním hradí v plnej výške nájomca.

 

4.5 V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia zapožičaných predmetov sa nájomca zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi ihneď náhradu škody vo výške určenej prenajímateľom.

 

4.6 V prípade nevrátenia predmetu nájmu v určený deň počas otváracích hodín je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi náklady spojene s vrátením predmetov na dojednané miesto. Za nevrátenie predmetov podľa podmienok dohody sa dojednáva medzi účastníkmi zmluvná pokuta vo výške dvojnásobku dennej sadzby nájomného za každý začatý kalendárny deň omeškania a to až do jeho vrátenia.

 

4.7 Úhrada nájomného bude realizovaná vždy spolu s podpisom dohody o výpožičke.

 

4.8 Nájomca pri podpise zmluvy preberá jedno vyhotovenie zmluvy.

 

4.9 Za vrátenie silne znečistených kostýmov si prenajímateľ účtuje 5€ za každý kostým, ktorý bol nadmerne znečistený (ak je nutné chemické čistenie).

 

4.10 Pri oneskorenom vrátení zapožičaných predmetov účtuje prenajímateľ nájomcovi od ďalšieho dňa požičovné za nevrátené predmety s príplatkom 100%.

 

 

 

5. STORNO NÁJOMCOM

 

5.1 Pri storne viac dní vopred, minimálne však 24 hodín pred dohodnutým vyzdvihnutím kostýmu je storno poplatok za detský kostým 2,- eura a za dospelý kostým 4,- eurá.

 

5.2 Vyššie uvedené storno podmienky sú platné, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak a nepotvrdia túto dohodu písomne v oboch vydaniach dohody.

 

 

 

6. NÁJOMNÉ

 

6.1    kostým pre dospelých                                    14-20€

 

         kostým pre deti                                                   8€

 

         poplatok za požičanie parochne ku kostýmu           3€

 

         maskote Aterix a Obelix                                      30€

 

         Mikuláš, Santa Claus a Dedo Mráz                        35€

 

 

 

OTVÁRACIE HODINY:  Po telefonickom dohovore

 

 

 

V Bratislave, dňa 5.10.2020

Otváracie hodiny

PO TELEFONICKOM DOHOVORE

Adresa

SLÁDKOVIČOVA 2211/31
 MILOSLAVOV - ALŽBETIN DVOR

Telefón

0905 535 667
0905 407 346