Novinky:
Vítame Vás na našej nove webovej stránke.
Prajeme šťastný nový rok 2016.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Všeobecné obchodné podmienky zapožičania masiek, kostýmov a doplnkov (ďalej len ,,predmety“) medzi:

Prenajímateľom                                         a                                             Nájomcom

Juraj Petráň

Budatínska 29,                                                                                         náš zákazník

85105 Bratislava

IČO: 32 193 645

 

2. UZATVORENIE DOHODY O VÝPOŽIČKE

2.1 Dohoda sa uzatvára medzi zmluvnými stranami vo forme predtlačeného formulára     prenajímateľa.

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA

3.1 Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi rezervované predmety na dočasné užívanie v riadnom stave a v dohodnutom čase. Ak prenajímateľ nie je schopný toto splniť, poskytuje nájomcovi iný nerezervovaný kostým v 50% zľave.

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJOMCU

4.1 Nájomca je povinný zaobchádzať s predmetmi tak, aby nedošlo ku škode na vybavení a k jeho nadmernému opotrebovaniu.

4.2 Za poškodenie predmetov nesie zodpovednosť sám nájomca.

4.3 Právo užívať predmety zaniká v deň, kedy sa strany dohodli na vrátení predmetu. Nájomca je povinný vrátiť predmety na miesto, kde ich prevzal.

4.4 Pripadne poškodenie na predmetoch vzniknuté z nedbanlivosti či nesprávnym používaním hradí v plnej výške nájomca.

4.5 V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia zapožičaných predmetov sa nájomca zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi ihneď náhradu škody vo výške určenej prenajímateľom.

4.6 V prípade nevrátenia predmetu nájmu v určený deň počas otváracích hodín je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi náklady spojene s vrátením predmetov na dojednané miesto. Za nevrátenie predmetov podľa podmienok dohody sa dojednáva medzi účastníkmi zmluvná pokuta vo výške dvojnásobku dennej sadzby nájomného za každý začatý kalendárny deň omeškania a to až do jeho vrátenia.

4.7 Úhrada nájomného bude realizovaná vždy spolu s podpisom dohody o výpožičke.

4.8 Nájomca pri podpise zmluvy preberá jedno vyhotovenie zmluvy.

4.9 Za vrátenie silne znečistených kostýmov si prenajímateľ účtuje 5€ za každý kostým, ktorý bol nadmerne znečistený (ak je nutné chemické čistenie).

4.10 Pri oneskorenom vrátení zapožičaných predmetov účtuje prenajímateľ nájomcovi od ďalšieho dňa požičovné za nevrátené predmety s príplatkom 100%.

 

5. STORNO NÁJOMCOM

5.1 Pri storne viac dní vopred, minimálne však 1 deň pred dohodnutým vyzdvihnutím do 14. hodiny, vraciame 80% zaplatenej sumy. Po 14. hodine deň pred požičaním až do 14. hodiny v deň požičania vraciame 50% zaplatenej sumy. V inom prípade peniaze nevraciame.

5.2 Vyššie uvedené storno podmienky sú platné, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak a nepotvrdia túto dohodu písomne v oboch vydaniach dohody.

 

6. NÁJOMNÉ

6.1    kostým pre dospelých                                15€

         kostým pre deti                                           9€

         poplatok za požičanie parochne ku kostýmu 3€

         maskote Aterix a Obelix                             30€

         Mikuláš, Santa Claus a Dedo Mráz              35€

 

OTVÁRACIE HODINY:  Pondelok – Piatok: 1300 - 1800 hodiny, v letných mesiacoch je nutné si telefonicky overiť otváracie hodiny

 

V Bratislave, dňa 5.3.2009

Otváracie hodiny

Pondelok až piatok
13:00 - 18:00 v letných mesiacoch je nutné si telefonicky overiť otváracie hodiny

Adresa

Kultúrny dom Nivy
Súťažná 18 821 08 Bratislava

Telefón

0905 535 667
0905 407 346